Hiển thị kết quả dự báo ORDSM trên nền ứng dụng web.

Cơ sở của phương trình dự báo được công bố trong nghiên cứu:
Phan Văn Tân, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Đức Thành, 2016: Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 1-18.

Sản phẩm dự báo này thuộc đề tài TNMT.2016.05.08: "Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa gió mùa mùa hè khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ".

Chọn thời gian (năm):