Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương vừa nghiệm thu kết quả đề án “Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Đề án nhằm nghiên cứu các vấn đề nổi cộm về hiện trạng nguồn nước, hiện trạng các giá trị tài nguyên gắn liền, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội ven nguồn nước theo từng loại đối tượng: sông, suối, kênh, rạch (theo từng hệ thống sông). Từ đó, đề án xác định giá trị, tầm quan trọng, định hướng phát triển của các nguồn nước đối với phát triển kinh tế, ổn định văn hóa - xã hội, sinh thái cảnh quan…

Ông Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đánh giá, đề án đã thể hiện rõ quyết tâm của ngành môi trường trong việc tăng cường bảo vệ nguồn nước, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, đúng với chủ trương của tỉnh Bình Dương là phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.

Từ kết quả đề án đã lựa chọn được nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm 98 sông, suối, kênh, rạch chính và 8 hồ. Cùng với việc lựa chọn được nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, Trung tâm Quan trắc tỉnh Bình Dương đã có đề xuất phương án cụ thể để thực hiện cắm mốc cho từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án cụ thể.

Nguồn : monre.gov.vn

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance