Đó là câu trả lời của Luật sư Vi Văn Diện – Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư Hà Nội) về tính pháp lý của việc cấp giấy phép xây dựng cho các Dự án.

Trước thực trạng nhiều cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho các Dự án “lờ đi” Luật Bảo vệ môi trường, bỏ qua thủ tục xem xét các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước khi cấp phép xây dựng dẫn đến hậu quả xấu, làm cản trở tiến trình đầu tư thuận lợi của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Luật sư Vi Văn Diện – Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã trao đổi nhằm làm rõ tính pháp lý cũng như những bất cập (nếu có) giữa Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường. Cả 2 Luật này đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Theo Luật sư Vi Văn Diện, Luật Xây dựng có quy định rất rõ về yêu cầu bảo vệ môi trường. Cụ thể, trong giai đoạn khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, tại Khoản 5, Điều 82 có quy định: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật khi thẩm định thiết kế xây dựng.

Tiếp đó, tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 91, Luật Xây dựng quy định phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phải có thiết kế xây dựng công trình đã được kiểm duyệt theo Điều 82 của luật này.
Đối với điều kiện cấp phép giấy phép xây dựng của công trình không theo tuyến ngoài đô thị, tại Khoản 2, Điều 92, Luật Xây dựng về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị cũng yêu cầu phải đáp ứng điều kiện quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
Ngoài ra, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 102, Luật Xây dựng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, tại Khoản 2, Điều 19 về thực hiện đánh giá tác động môi trường, “việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án” và tại Mục d, Khoản 2, Điều 25 về “Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng”.

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance